Select Page

 Obchodné podmienky pre cestovnú agentúru Lora T, s.r.o.

 

Tieto Obchodné podmienky sú koncipované so zreteľom na ustanovenia Občianskeho zákonníka (§52 – 54), Zákona č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (§4 a 5 a §7 – 9).

Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

PaedDr. Eleonóra Rudinská – majiteľka cestovnej agentúry Lora T, s.r.o. IČO : 48 061 913, DIČ : 2120048986, Spoločnosť zapísaná v registri Okresného súdu Žilina , oddiel Sro , vložka číslo 63377/L

(ďalej len CA)

a

Objednávateľ – fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom.

 

1. Fungovanie CA , spôsob objednania sa na výlet/tábor a potvrdenie objednávky, podmienky realizácie výletu/tábora.

Lora T, s.r.o. je internetová CA a nemá kanceláriu – kamennú prevádzku. Objednávateľ sa môže na výlet/tábor prihlásiť internetom prostredníctvom on-line objednávkového formulára, prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Ponuka všetkých plánovaných výletov/táborov je uvedená na internetovej stránke CA www.loratour.sk . Objednávateľa, ktorý nie je vlastníkom pripojenia na internet je CA povinná telefonicky alebo osobne oboznámiť so všetkými podrobnosťami výletu/tábora tak, ako je to uvedené na internetovej stránke CA.

Po prihlásení sa na výlet/tábor je CA povinná objednávateľa mailom alebo telefonicky o jeho prihlásení sa na výlet/tábor informovať. Súčasne s tým CA objednávateľa oboznámi s platobnými podmienkami za výlet/tábor.

Výlet sa zrealizuje iba v prípade, že sa naň nahlási minimálne 30 záujemcov (ak CA pri konkrétnom výlete nerozhodne inak).

Detský tábor sa zrealizuje iba v prípade, že sa naň nahlási minimálne 10 a maximálne 15 záujemcov (ak CA pri konkrétnom tábore nerozhodne inak).

 

2. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi CA a objednávateľom vzniká v momente pripísania platby za výlet/tábor na účet CA zo strany objednávateľa. Objednávateľ zaplatí platbu za výlet/tábor aj za ostatných záujemcov , ktorých na výlet/tábor objednal.

Právo účasti na výlete/tábore vzniká objednávateľovi a ďalším osobám, ktoré on na výlet/tábor objednal, až zaplatením dohodnutej ceny výletu/tábora v plnej výške.

 

3. Cena výletu a tábora pre deti, platobné podmienky a spôsob platby za výlet a tábory pre deti

Ceny výletov/táborov sú vždy uvedené na internetovej stránke CA a sú zmluvnými cenami dojednanými medzi CA a objednávateľom výletu/tábora.

Ak sa stane, že po objednaní objednávateľa sa cena výletu/tábora zvýši, má objednávateľ nárok na priznanie takej ceny výletu/tábora zo strany CA, aká bola v čase jeho prihlásenia sa na výlet/tábor.

Ak sa stane, že po objednaní objednávateľa sa cena výletu/tábora zníži, vráti CA objednávateľovi rozdiel v cene pôvodného a zlacneného výletu/tábora najneskôr v deň uskutočnenia výletu/tábora.

Platbu za výlet platí objednávateľ vždy v plnej výške, bez zálohy (ak sa s CA nedohodol inak), vždy do dátumu splatnosti vystavenej faktúry za výlet (ak sa s CA nedohodol inak), prevodom na účet CA alebo priamym vkladom na účet CA v hociktorej pobočke Slovenskej sporiteľne, a.s..

Platbu za tábor platí objednávateľ vždy v plnej výške, bez zálohy (ak sa s CA nedohodol inak), vždy do dátumu splatnosti vystavenej faktúry za tábor (ak sa s CA nedohodol inak), prevodom na účet CA alebo priamym vkladom na účet CA v hociktorej pobočke Slovenskej sporiteľne, a.s..

 

Pri prevode alebo priamom vklade na účet CA objednávateľ uvedie nasledovné údaje:

 

číslo účtu (IBAN) : SK70 0900 0000 0050 6860 5121

• do poznámky uviesť mená a priezviská objednávateľov, ktorí sa zúčastnia výletu/tábora, termín a ID výletu/tábora (ID Výletu/tábora je vždy uvedené na stránke výletu/tábora)

 

Ak objednávateľ nie je vlastníkom pripojenia na internet, oznámi všetky údaje potrebné k platbe CA telefonicky alebo osobne.

 

4. Práva a povinnosti objednávateľa

Práva objednávateľa :

– zúčastniť na výlete/tábore, za ktorý objednávateľ CA zaplatil.

– vyžadovať od CA informácie, ktoré sa výletu/tábora týkajú,

– odstúpiť od účasti na výlete/tábore kedykoľvek pred termínom konania výletu/tábora za podmienky uhradenia zmluvnej pokuty (storno poplatku), ak na ňu CA vznikol nárok podľa týchto Obchodných podmienok

– reklamovať nedostatky výletu/tábora a trvať na vybavení reklamácie v súlade s článkom 6 týchto Obchodných podmienok,

– trvať na ochrane osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré CA od objednávateľa požaduje z dôvodu jeho prihlásenia sa na výlet/tábor. Týmito údajmi sú meno a priezvisko objednávateľa, jeho telefonický kontakt, prípadne mailová adresa. Alebo iné, v závislosti od konkrétneho výletu/tábora.

– hocikedy mailom alebo telefonicky oznámiť CA pred začiatkom výletu/tábora, že sa namiesto objednávateľa výletu/tábora zúčastní iná osoba (náhradník). V takomto prípade sa zmluvný vzťah medzi CA a objednávateľom dňom oznámenia ruší a CA vráti objednávateľovi celú platbu za výlet do 5 dní od oznámenia. CA následne kontaktuje náhradníka ako nového objednávateľa a dohodne sa s ním na termíne a spôsobe platby za výlet/tábor.

 

Povinnosti objednávateľa :

– pravdivo a úplne uviesť CA požadované údaje potrebné k jeho prihláseniu sa na výlet/tábor,

– dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase s potrebnými dokladmi,

– zodpovedať počas výletu za konanie osôb mladších ako 15 rokov, ktoré objednávateľ na výlet prihlási,.

– riadiť sa pokynmi CA, sprievodcu, alebo iného určeného zástupcu CA a dodržiavať stanovený program výletu/tábora,

– počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov výletu/tábora, dopravcu alebo CA,

– zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať alebo obmedzovať ostatných účastníkov výletu/tábora,

– uhradiť prípadnú škodu, ktorú objednávateľ (prípadne osoby s ním na výlet/tábor prihlásené) na výlete/tábore spôsobil.

 

5. Práva a povinnosti CA

Práva CA:

– požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty (storno poplatku) ak na ňu CA vznikol nárok podľa článku 7 týchto Obchodných podmienok,

– zrušiť výlet/tábor v prípade, že nebude prihlásený minimálny počet záujemcov o výlet/tábor,

– nevrátiť platbu za výlet/tábor objednávateľovi, ktorý sa v deň konania výletu/tábora nedostavil na miesto nástupu na výlet/tábor,

– vylúčiť z výletu/tábora objednávateľa alebo osoby s ním na výlet/tábor prihlásené v prípade, že sa počas výletu/tábora správajú hrubo, nekultúrne či hlučne, nadmerným požitím alkoholu alebo omamných látok či iným nevhodným správaním obťažujú ostatných účastníkov výletu/tábora, nedodržiavajú pokyny CA, narúšajú plynulý časový priebeh výletu/tábora či poškodzujú cudzí majetok. V takomto prípade je zástupca CA oprávnený vyvodiť voči takýmto osobám postih v podobe ich vylúčenia z výletu/tábora a ďalšej prepravy.

 

Povinnosti CA:

– obstarať objednávateľovi výlet/tábor tak, ako je to uvedené v popise výletu/tábora na internetových stránkach CA,

– mať až do termínu konania výletu/tábora tento výlet/tábor uvedený na internetovej stránke tak, aby sa mohol objednávateľ hocikedy oboznámiť s jeho obsahom,

– 5 dní pred konaním výletu/tábora oznámiť objednávateľovi (mailom alebo telefonicky) podrobnosti o výlete/tábora potrebné k jeho účasti na ňom.

 

6. Reklamácie a zodpovednosť za škody

Objednávateľ podáva reklamáciu ihneď po zistení skutočnosti k reklamácii oprávňujúcej a to priamo na mieste u povereného zástupcu CA. Reklamáciu je nutné podať písomne a s dostatočným a jasným odôvodnením.

Ak objednávateľ nespísal reklamáciu hneď na mieste počas konania výletu/tábora, má aj naďalej nárok na jej vybavenie, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia výletu/tábora, inak právo na reklamáciu zaniká. V takomto prípade pošle reklamáciu poštou na adresu CA.

Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito Obchodnými podmienkami je CA po prešetrení povinná odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.

CA Lora T, s.r.o. nie je zodpovedná za poškodenie alebo stratu osobných vecí účastníkov výletov/táborov, ktoré si so sebou vezmú na výlet/tábor.

 

7. Odstúpenie od zmluvy, zrušenie výletu/tábora

CA môže pred začiatkom výletu/tábora zrušiť zmluvný vzťah s objednávateľom z dôvodu zrušenia výletu/tábora alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností zo strany objednávateľa.

CA môže pred začiatkom výletu/tábora zrušiť zmluvný vzťah s objednávateľom aj v prípade vzniknutia akýchkoľvek komplikácií s objednávateľom, ktoré by mohli skomplikovať priebeh alebo organizáciu výletu/tábora.

 

Oznámenie CA o zrušení zmluvného vzťahu pošle CA objednávateľovi mailom alebo mu túto skutočnosť oznámi telefonicky.

CA v prípade zrušenia výletu/tábora vráti objednávateľovi jeho platbu za výlet/tábor v plnej výške do 10 dní od zrušenia výletu/tábora.

Objednávateľ má právo zrušiť zmluvný vzťah s CA (odhlásiť sa z výletu/tábora ) kedykoľvek pred začiatkom výletu/tábora bez udania dôvodu.

Oznámenie o odhlásení sa z výletu/tábora oznámi objednávateľ CA mailom alebo telefonicky.

Ak sa objednávateľ odhlási z výletu/tábora 10 a viac dní pred termínom jeho konania, má nárok na vrátenie celého poplatku za výlet/tábor.

Ak sa objednávateľ odhlási z výletu/tábora 10 a menej dní pred termínom jeho konania, nemá nárok na vrátenie jeho úhrady za výlet/tábor.

Rozhodným dňom na uplatnenie storno poplatku zo strany CA k objednávateľovi je termín zrušenia zmluvného vzťahu (odhlásenia sa z výletu/tábora), tzn. odoslanie mailu alebo telefonát cestovnej agentúre.

 

8. Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia pre účastníkov výletov/táborov CA Lora T, s.r.o .

Objednávateľ zaplatením ceny výletu/tábora v prospech CA a tým aj vstupom do zmluvného vzťahu s CA potvrdzuje:

• že sa v plnom rozsahu oboznámil s popisom zaplateného výletu/tábora na internetovej stránke CA alebo prostredníctvom emailovej, telefonickej, alebo inej komunikácie s CA

• že mu CA telefonicky alebo osobne (ak nie je majiteľom pripojenia na internet) podrobne objasnila všetky podrobnosti výletu/tábora tak, ako je to uvedené na internetových stránkach CA

• že sú mu známe tieto Obchodné podmienky a súhlasí s nimi,

• že porozumel všetkým skutočnostiam uvedeným v týchto Obchodných podmienkach a bude ich rešpektovať a dodržiavať,

• že si nie je vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by jemu alebo ním prihláseným osobám bránili v riadnej účasti na výlete/tábore.

Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že so všetkými podrobnosťami výlet/tábora oboznámil aj ostatných objednávateľov výletu/tábora, ktorých na výlet/tábor prihlásil spolu s ním.

“Kvalita cestovania nie je meraná podľa toho ako ďaleko cestujete, ale ako veľmi vás to zmenilo.” 

Pin It on Pinterest

Share This